จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตร จำนวน 1 เดือน (ตุลาคม 2563)
จำนวนเงินงบประมาณ :
164,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
164,780.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.12/64
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 16:13:44