จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 6 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีจ่ายน้ำหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, สถานีสูบน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหลอ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2563)
จำนวนเงินงบประมาณ :
142,738.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
142,738.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.9/64
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 16:07:25