จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.4024 - บ้านขลู่ อำเภอท่ายาง,บ้านลาด,เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,856,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,850,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 2,849,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 จำนวน 2,818,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 2,835,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 จำนวน 2,818,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/28/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-01 14:54:34