จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร,ตัดมาตร,ประสานมาตร,บรรจบมาตร
จำนวนเงินงบประมาณ :
150,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
150,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 150,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่ตกลง 150,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดำเนินงานได้
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
เลขที่สัญญา :
19-1/63
วันที่ทำสัญญา :
6 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 15:14:33