จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center 1662 ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 7 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,124,153.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,124,153.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท กลุ่มแอนวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และราคาที่เสนอ 6,906,038.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท กลุ่มแอนวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และราคาที่ตกลง 6,900,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:59:50