จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณบ้านลุงสุด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
206,205.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
206,205.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 206,205 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 206,205 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.9/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 20:31:45