จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำาสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
101,885.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
101,885.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่เสนอ 101885.40 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่ตกลง 101885.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.85/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 19:16:58