จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลสวนสนามหญ้า
จำนวนเงินงบประมาณ :
308,160.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
308,160.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีศักยภาพและความสามารถในการดูแลรักษาทำความสะอาด
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาภูเขียว1/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 10:39:27