จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
205,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
205,440.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัทรักษาความปลอดภัยสันติรักษ์2012(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 205,440.บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัทรักษาความปลอดภัยสันติรักษ์2012(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 205,440.บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ชำนาญงานรักษาความปลอดภัย
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
1/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-09 15:17:42