จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบสำนักงาน กฝภ.2 ปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
154,080.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2
เลขที่สัญญา :
2/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-09 11:39:38