จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 372 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระหว่าง กม.0+790-กม.5+190 กปภ.สาขาอรัญประเทศ
จำนวนเงินงบประมาณ :
13,734,520.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,739,884.55 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ 13,680,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 13,700,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 13,715,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 13,729,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นวรรณ ราคาที่ตกลงจ้าง 13,630,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/007/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:32:40