จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพวง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
673,436.51 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
673,436.51 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามเอกสารแนบ ราคา 673,436.51 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
รายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกตามเอกสารแนบ ราคา 673,436.51 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
การจัดซื้อ หรือผู้ขาย อยู่ในพื้นที่ถ้องถิ่น
ผู้บันทึก :
นางสุนทรี เทียนพลกร้ง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:20:01