จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๒ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
267,489.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
267,489.30 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,489.30 บาท
บจก.คอสมิคพริ้นแอนด์ดีไซน์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,221.90 บาท
หจก.สเปไทป์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,349.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,489.30 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:17:15