จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน กปภ.ข.๘ (แฟลต)
จำนวนเงินงบประมาณ :
277,986.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
227,803.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายพิชิต คันธนู เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,900.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายพิชิต คันธนู เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:14:03