จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปี 2563 ในเขตทางหลวง 3240 ตอนหนองปรือ-สำนักตะแบก กปภ.สาขาพัทยา (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
15,086,208.02 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,956,104.05 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 14,926,000- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่ตกลง 14,800,000- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 13:28:50