จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา-สัตหีบ ตอน 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
19,950,264.44 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
19,781,223.62 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สหธนชล จำกัด ราคาที่เสนอ 19,700,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สหธนชล จำกัด ราคาที่ตกลง 19,600,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 13:26:27