จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริเวณหมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
295,013.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
270,151.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 270,151.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 270,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.7/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 11:52:39