จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำบางบ่อและสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
398,091.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
398,091.36 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 398,091.36 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 398,091.36 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.2/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 10:57:58