จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,782,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,780,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด 2,222,222.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 2,463,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 1,892,549.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 2,052,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,070,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า 2,175,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 2,188,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 1,892,549.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/57 /2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 09:25:34