จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,210,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,210,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 2,325,490.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 2,433,900.00
บริษัท ชัยชนะ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด 2,552,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 2,988,800.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,360,000.00
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 3,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 2,298,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 2,500,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 2,298,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/58/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 09:32:25