จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
467,905.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
467,905.65 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เป็นเงิน431,940.28 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 15:29:25