จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโพนทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวท่อออกจากเขตก่อสร้าง 4 ช่อง จราจร (ระยะที่ 2 ) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (น.เสลภูมิ) กปภ.สาขาโพนทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
132,162.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
132,100.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพล วอเตอร์ 131,610
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพล วอเตอร์ 131,610
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิภารัตน์ มุลิตา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 14:31:07