จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขาสามพราน และกปภ.สาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
288,757.92 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
288,757.92 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.โปรซี เทคโนโลยี จำกัด 2,880,757.92
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.โปรซี เทคโนโลยี จำกัด 2,880,757.92
เหตุผลที่คัดเลือก :
จ้างต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
ผู้บันทึก :
น.ส.นิษณา เนื้ออ่อน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/22/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 09:47:30