จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัทจำกัด ช.วัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 32011 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
258,528.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
235,890.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 234,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 234,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:15:57