จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic แบบ Integral จำนวน ๒ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
165,315.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
165,315.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,315.00 บาท
2. หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,130.00 บาท
3. หจก.อิทธิ อุบล เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,690.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,315.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 16:17:03