จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส จำนวน 1 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,332.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,332.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายคอนสตรัคแอนด์ซัพพลาย และราคาที่เสนอ 192,332.50 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายคอนสตรัคแอนด์ซัพพลาย และราคาที่ตกลง 192,332.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 14:49:37