จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๕ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
462,775.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462,775.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง เสนอราคา 462,507.50 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง 462,507.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 16:42:37