จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
จำนวนเงินงบประมาณ :
115,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสุเมธ พุฒสระน้อย เสนอราคา 115,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสุเมธ พุฒสระน้อย ราคาตกลงจ้าง 115,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 3/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 11:51:11