จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด เสนอราคา 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด ราคาตกลงจ้าง 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 11:42:50