จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ พร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,127,095.20 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,217,092.20 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.อินเตอร์พรีทีฟ / 602,624.-
2. บจก.วอเตอร์ด๊อกเตอร์ / 932,184.-
3. บจก.เจ แอล เชมโทนิค / 792,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. บจก.อินเตอร์พรีทีฟ / 602,624.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะคาที่ 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 13:05:51