จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แบบบรรจุในเท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถพร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
487,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
487,920.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ / 465,450.-
2. บจก. เอ็มเคเค เคมเทค / 497,550.-
3. บจก. เฟิร์ส เคม (ไทยแลนด์) / 500,760.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ / 462,240.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะคาที่ 10/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 10:14:21