จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อคลอรีนน้ำ 10 % (สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ) จำนวน 180,000 กิโลกรัม
จำนวนเงินงบประมาณ :
144,450.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,450.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท วิศิษฎ์ เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 173,340.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท เอ็นที อินเตอร์เคมีคัล จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 144,450.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
3.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเท่ากับราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 10:18:43