จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงบลงทุนปี 2562 (เงินรายได้ 100%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน(แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) โครงการเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 700 มม.และติดตั้งประตูน้ำตัดตอน กปภ.สาขาอุดรธานี(พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,761,670.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,516,640.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น 2,513,002
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,516,000
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 2,516,140
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น 2,513,002
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/7/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 16:13:25