จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
จำนวนเงินงบประมาณ :
229,488.25 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
229,488.25 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 229,488.25 บาท
บจก. ไมท์ตี้ แพลน ราคาที่เสนอ 243,340.47 บาท
บจก. ไอโครเทค ราคาที่เสนอ 252,006.40 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 14:23:13