จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,019,988.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,019,988.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จัดทำเป็นรายไตรมาส
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 11:14:27