จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง – หนองแก ช่วง กม.468+000 – กม.469+000 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ
จำนวนเงินงบประมาณ :
12,953,420.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
588,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 587,000.00 บาท
2.บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 588,500.00 บาท
3.หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 590,000.00 บาท

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอต่ำสุด 587,000.00 บาท ได้ต่อรองราคา ทาง หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น
ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 587,000.00 บาท
ดังนั้นราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 587,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/19/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 15:35:14