จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
จำนวนเงินงบประมาณ :
490,060.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
490,060.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 490,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 490,000.00 บาท ราคตาที่ตกลงจ้าง 489,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/22/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 15:13:02