จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซื้อกระดาษ A4 Idea Work 80gam 500sheets ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
113,827.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
113,827.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. นิรมล 2 เสนอราคา 113,827.00 บาท
2. บจก.สยามนครินทร์ เสนอราคา 115,000.00 บาท
3. ร้านเสาวลักษณ์ ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคา 126,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นิรมล 2 ราคา 113,827.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
3/64
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 09:21:32