จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
115,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวประภากร ไก่แก้ว (บุคคลธรรมดา) เสนอราคา 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวประภากร ไก่แก้ว (บุคคลธรรมดา) ราคาตกลงจ้าง 115,200.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/64
วันที่ทำสัญญา :
16 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 19:46:42