จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปู่ดอก ปู่ทองแก้ว 15/3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
142,524.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
138,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา และเสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
ประภาวัลย์ สุ่มอุดมนพชัย
เลขที่สัญญา :
วศ.8/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 17:21:10