จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางลหวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.28+115 ถึง กม.29+125 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,968,630.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,965,420.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น เสนอราคา 3,951,510.00 บาท
2.บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,964,002.53 บาท
3.บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,965,420.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.13/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 16:35:42