จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงท่อบริเวณซอยข้างร้าน Dr.สเต็กซ์ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาย จังหวัดอ่างทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
197,950.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
195,125.65 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา และเสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
ประภาวัลย์ สุ่มอุดมนพชัย
เลขที่สัญญา :
วศ.2/2563
วันที่ทำสัญญา :
31 มี.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 13:17:49