จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,098,692.15 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,098,692.15 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) 4,098,692.15 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) 4,098,692.15 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 11:13:28