จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,790,838.78 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,790,838.78 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
เพทาย เมืองบุญมา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 10:53:14