จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอรัญญา โพชสาลี หมู่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
529,278.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
479,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์/329,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 13:26:52