จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) จำนวน ๒ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
126,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
126,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส เสนอราคา 117,165.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่.ดีดี.แอร์ เซอร์วิส
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/19/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 15:29:52