จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สาย ชย.4008 แยก ทล.2037-บ้านห้วยยางดำ กม.12+000 ถึง กม.15+000 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,412,680.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,412,680.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 4,400,910 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 4,411,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 4,412,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 4,400,910 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน
4,397,700 บาท
ดังนั้นราคาที่ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 4,397,700 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/17/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 14:59:57