จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
197,950.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
197,950.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด และราคาที่เสนอ 197,950.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด และราคาที่ตกลง 197,950.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 13:54:21