จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ กปภ.สาขาบางปะกง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
146,626.38 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
146,626.38 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 146,626.38 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 146,626.38 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 11:11:19