จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองนมวัว หมู่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนเงินงบประมาณ :
802,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ / ราคาที่เสนอ 798,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ลย. 10/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 11:06:23